Regulaminy i oświadczenia

Pobierz dokumenty lub przeczytaj ich treść poniżej.

Przeczytaj dokumenty bez pobierania

 

Regulamin Śrem Półmaratonu
16 czerwca 2019 • start: godz. 9:00

 

§1 Cel

Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport. Promocja Gminy Śrem.

 

§2 Organizatorzy

Organizator: Śremski Sport Sp. z o.o.
Patron tytularny: Gmina Śrem
Partner organizacyjny: Runner’s Power

Dane kontaktowe
Adres: Śremski Sport Sp. z o.o., ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem
E-mail: polmaraton@srem.pl
Tel.: 887 888 214

 

§3 Termin i miejsce

1. Start: 16 czerwca 2019 (niedziela) godz. 9:00, ul. Staszica 1a.
2. Biuro zawodów: Śremski Sport, ul. Staszica 1a (obiekt sportowy), Śrem, czynne:
• w sobotę 15 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00,
• w niedzielę 16 czerwca 2019 r. w godz. 6.00 – 8.00
3. Szatnie dla zawodników znajdować się będą w sąsiedztwie STARTU/METY w obiekcie sportowym spółki Śremski Sport przy ul. Staszica 1a w Śremie.
4. Start i meta, wydawanie posiłków po biegu, dekoracja zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach oraz zakończenie imprezy odbędzie się przy ul. Staszica 1a.

 

§4 Trasa biegu

1. Trasa o zróżnicowanym nachyleniu terenu, ulicami miasta i w okolicach Śremu, jedna pętla.
2. Posiada atest PZLA.
3. Na trasie znajduje się 6 punktów z napojami.
4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny.

 

§5 Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
Kobiety – Mężczyźni – Liczba nagradzanych w kategorii
K (Open) – M (Open) – 6
K18 (18-29) – M18 (18-29) – 3
K 30 (30-39) – M30 (30-39) – 3
K 40 (40-49) – M40 (40-49) – 3
K 50 (50-59) – M50 (50-59) – 3
K 60 (60-69) – M60 (60-69) – 3
K70 (70 i więcej) – M70 (70 i więcej) – 3

 

§6 Pomiar czasu

1. Pomiaru czasu i ustalenie kolejności dokona firma DATA SPORT za pomocą systemu aktywnych chipów zamocowanych w numerze startowym.
2. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany agrafkami z przodu zawodnika, brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją.
3. Posiadanie prawidłowo zamocowanego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
4. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. 5. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.

 

§7 Nagrody i świadczenia dla zawodników

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do dnia 16 maja 2019 mają gwarantowany pakiet startowy, który będzie do odbioru w biurze zawodów. Pakiety nieodebrane przed zawodami, będzie można otrzymać do 30.06.2019 w obiekcie Śremskiego Sportu.
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.
3. Po biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny oraz napoje.
4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

Miejsce – Kobiety – Mężczyźni
I Miejsce – nagroda rzeczowa – nagroda rzeczowa
II Miejsce  – nagroda rzeczowa – nagroda rzeczowa
III Miejsce – nagroda rzeczowa – nagroda rzeczowa
IV Miejsce – nagroda rzeczowa – nagroda rzeczowa
V Miejsce – nagroda rzeczowa – nagroda rzeczowa
VI Miejsce – nagroda rzeczowa – nagroda rzeczowa

5. Od nagród przekraczających 760 zł sponsor nagrody pobierał będzie podatek w wysokości 10% wygranej (art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
6. Uczestnik odbierający nagrodę powinien posiadać: PESEL oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
7. W kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.
8. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.
9. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu wezmą udział w konkursie z nagrodami.
10. Klasyfikacja mieszkańców gminy Śrem:
• nagradzane będą tylko osoby zamieszkałe na terenie gminy Śrem,
• nagrody udzielone zostaną w dwóch kategoriach, kobiet i mężczyzn,
• osoby, które otrzymają nagrody w innych klasyfikacjach, również będą brane pod uwagę w tej klasyfikacji.
11. Klasyfikacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.
12. Klasyfikacja Drużynowa:
• klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona oddzielnie dla zawodników Półmaratonu,
• drużyna składa się z minimum 3 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Wynikiem drużyny będzie suma trzech najlepszych czasów członków drużyny na trasie biegu,
• aby drużyna została sklasyfikowana, metę biegu musi osiągnąć minimum trzech członków drużyny, 
• nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny, nagrodą będą trofea sportowe,
• drużyną może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności itp.,
• aby wziąć udział w klasyfikacji drużynowej podczas rejestracji należy wypełnić pole z jednobrzmiącą nazwą – „DRUŻYNA”.

 

§8 Zgłoszenia do biegu

1. Zgłoszeń można dokonywać:
• elektronicznie do dnia 11 czerwca 2019 r. do godz. 14:00 na stronie polmaraton.srem.pl,
• w Biurze Zawodów w dniach 15 i 16 czerwca 2019 r.
2. Wpisanie na listę startową nastąpi po prawidłowej rejestracji oraz po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora.
3. Zgłoszony zawodnik ma prawo do przeniesienia numeru startowego na innego biegacza. Warunkiem jest prawidłowe wypełnienie formularza przeniesienia uczestnictwa i przesłanie go na adres organizatora półmaratonu do dnia 07.06.2019 r.

 

§9 Opłata startowa

1. Opłata startowa wynosi:
• 50 zł dla mieszkańców gminy Śrem, którzy dokonują zgłoszenia i wpłaty do 16 maja 2019 roku (pakiet startowy gwarantowany),
• 60 zł dla osób spoza gminy Śrem, które dokonują zgłoszenia i wpłaty do 16 maja 2019 roku (pakiet startowy gwarantowany),
• 80 zł dla osób, które dokonują zgłoszenia od 16 maja 2019 roku do dnia zawodów (pakiet startowy do wyczerpania).
Opłatę startową należy wpłacić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line.
2. Limit startujących zawodników wynosi 950 osób.
3. Osoby dokonujące opłaty startowej w dniach od 10 do 14 czerwca są zobowiązane do okazania dokumentu wpłaty/przelewu w Biurze Zawodów.
4. Opłata w biurze zawodów wyłącznie dla zawodników zapisanych w dniach 15 i 16 czerwca 2019 r.
5. Organizator wystawia faktury VAT. Faktury wystawione zostaną na podmiot/osobę wpłacającą, zgodnie z danymi w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, firma, NIP, adres.
6. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów 15 i 16 czerwca 2019 r.
7. Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.
8. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
9. Koszty organizacyjne ponosi organizator.
10. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

 

§10 Warunki uczestnictwa

1. Do startu dopuszczone zostaną osoby, które w dniu zawodów ukończyły 18-ty rok życia i zweryfikowały swoje dane w biurze zawodów i podpisały kartę startową półmaratonu.
2. Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
3. Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w postaci fotografii i nagrań filmowych. Zgodę potwierdza złożeniem podpisu na karcie startowej.
4. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
5. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

§11 Postanowienia końcowe

1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy informacyjnej przy scenie, na stronie www.polmaraton.srem.pl. oraz SMS-em po wypełnieniu danych w arkuszu zgłoszeniowym przez uczestnika biegu.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA. Odwołanie może nastąpić jedynie w przypadku klęski żywiołowej lub żałoby narodowej. Organizator zobowiązuje się zorganizować bieg w innym terminie.
3. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania półmaratonu.
5. Organizator zapewnia uczestnikom: posiłek regeneracyjny, napoje na trasie i mecie, szatnię, natryski, toalety, worki na rzeczy osobiste oraz kadrę sędziowską.
6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na trasie biegu.
7. W przypadku stwierdzenia przez organizatora skrócenia trasy przez uczestnika (przebiegnięcie po innej trasie niż wyznaczona) uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
8. Organizator pozostawia do dyspozycji dyrektora biegu 30 numerów startowych od nr 1 do nr 30 dla sponsorów, zaproszonych gości oraz pacemakerów.
9. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedzialność za to biorą uczestnicy we własnym zakresie.
10. Obowiązuje limit czasu 3 godz.; po jego upływie zostaje otwarty ruch drogowy, uczestnicy zobowiązani są do zejścia na chodnik i poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia.
13. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora.
14. Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się do komisji sędziowskiej w ciągu 1 godz. po zakończeniu zawodów po wpłaceniu wadium gotówką w wysokości 500 PLN u organizatora biegu w biurze zawodów znajdującym się w okolicy mety.
15. Każdy uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu. Miejsca parkingowe wskaże organizator.
16. Ze względów bezpieczeństwa w biegu nie przewiduje się udziału osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i wózkach inwalidzkich wszystkiego rodzaju oraz start z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking).
17. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
18. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu środków odurzających, nielegalnych substancji i napojów alkoholowych. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania ww. środków przed i w trakcie biegu.
19. Organizator informuje, że każdy z uczestników biegu może zostać poddany wyrywkowej kontroli antydopingowej.
20. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatora i służb porządkowych oraz przepisów PZLA.
21. Zabrania się poruszania po trasie biegu osobom trzecim.
22. Służby porządkowe biegu są upoważnione do zdjęcia z trasy uczestnika biegu, który przebywa na trasie biegu bez zamocowanego numeru startowego.
23. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora biegu.
24. Szczegółowych informacji udziela organizator.

 

Dyrektor biegu, Daniel Cicharski

 

 

 

Śrem, dn. … 06.2019 r.

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 

Ja, niżej podpisana/y, legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze ………………………………. upoważniam osobę …………………………………………………………………. legitymującą się dowodem osobistym o numerze ………………………………… do odbioru mojego numeru …………. oraz pakietu startowego 8. Śrem Półmaratonu.

 

……………………………….
podpis osoby biegnącej
(imię i nazwisko)

 

Regulamin biegu „Szybka 2”
16 czerwca 2019 • start: godz. 9:20

 

§1 Cel

Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport. Promocja Gminy Śrem.

 

§2 Organizatorzy

Organizator: Śremski Sport Sp. z o.o.

Dane kontaktowe
Adres: Śremski Sport Sp. z o.o., ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem
E-mail: polmaraton@srem.pl
Tel.: 887 888 214

 

§3 Termin i miejsce

1. Start: 16 czerwca 2019 (niedziela) godz. 9:20, ul. Staszica 1a.
2. Biuro zawodów: Śremski Sport, ul. Staszica 1a (obiekt sportowy), Śrem, czynne:
• w sobotę 15 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00,
• w niedzielę 16 czerwca 2019 r. w godz. 6.00 – 8.00
3. Szatnie dla zawodników znajdować się będą w sąsiedztwie STARTU/METY w obiekcie sportowym spółki Śremski Sport przy ul. Staszica 1a w Śremie.
4. Start i meta, wydawanie posiłków po biegu, dekoracja zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach oraz zakończenie imprezy odbędzie się przy ul. Staszica 1a.

 

§4 Trasa biegu

1. Trasa ok. 2,15 km.
2. Start: ul. Staszica, następnie ul. Grunwaldzką, 1 Maja, ul. Chłapowskiego i powrót, ul.  Staszica 1 pętla.
3. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 30 min.

 

§5 Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
Kobiety – Mężczyźni – Liczba nagradzanych w kategorii
K (Open) – M (Open) – 6
K12 (12-14) – M12 (12-14) – 3
K15 (15-17) – M15 (15-17) – 3
K18 (18-49) – M18 (18-49) – 3
K50 (50-59) – M50 (50-59) – 3

 

§6 Pomiar czasu

1. Pomiaru czasu i ustalenie kolejności dokona firma DATA SPORT za pomocą systemu aktywnych chipów zamocowanych w numerze startowym.
2. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany agrafkami z przodu zawodnika, brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją.
3. Posiadanie prawidłowo zamocowanego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
4. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. 5. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.

 

§7 Nagrody i świadczenia dla zawodników

1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do dnia 16 maja 2019 mają gwarantowany pakiet startowy, który będzie do odbioru w biurze zawodów. Pakiety nieodebrane przed zawodami, będzie można otrzymać do 30.06.2019 w obiekcie Śremskiego Sportu.
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy.
3. Po biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny oraz napoje.
4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

Kobiety – Mężczyźni – Nagroda
K12 – M12 – puchar dla 3 najlepszych
K15 – M15 – puchar dla 3 najlepszych
K18 – M18 – puchar dla 3 najlepszych
K50 – M50 – puchar dla 3 najlepszych

 

§8 Zgłoszenia do biegu

1. Zgłoszeń można dokonywać:
• elektronicznie do dnia 11 czerwca 2019 r. do godz. 14:00 na stronie polmaraton.srem.pl,
• w Biurze Zawodów w dniach 15 i 16 czerwca 2019 r.
2. Wpisanie na listę startową nastąpi po prawidłowej rejestracji oraz po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora.

 

§9 Opłata startowa

1. Opłata startowa wynosi:
• 20 zł do 11 czerwca 2019 r.,
• 30 zł w dniu zawodów.
2. Limit startujących zawodników wynosi 200 osób.
3. Osoby dokonujące opłaty startowej w dniach od 10 do 14 czerwca są zobowiązane do okazania dokumentu wpłaty/przelewu w Biurze Zawodów.
4. Opłata w biurze zawodów wyłącznie dla zawodników zapisanych w dniach 15 i 16 czerwca 2019 r.
5. Organizator wystawia faktury VAT. Faktury wystawione zostaną na podmiot/osobę wpłacającą, zgodnie z danymi w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, firma, NIP, adres.
6. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów 15 i 16 czerwca 2019 r.
7. Zawodnicy powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.
8. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
9. Koszty organizacyjne ponosi organizator.
10. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

 

§10 Warunki uczestnictwa

1. Do startu dopuszczone zostaną osoby, które w dniu zawodów ukończyły 12-ty rok życia i zweryfikowały swoje dane w biurze zawodów i podpisały kartę startową biegu.
2. Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
3. Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w postaci fotografii i nagrań filmowych. Zgodę potwierdza złożeniem podpisu na karcie startowej.
4. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
5. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

§11 Postanowienia końcowe

1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy informacyjnej przy scenie, na stronie www.polmaraton.srem.pl. oraz SMS-em po wypełnieniu danych w arkuszu zgłoszeniowym przez uczestnika biegu.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA. Odwołanie może nastąpić jedynie w przypadku klęski żywiołowej lub żałoby narodowej. Organizator zobowiązuje się zorganizować bieg w innym terminie.
3. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania biegu.
5. Organizator zapewnia uczestnikom: numer startowy z chipem oraz wodę na mecie.
6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na trasie biegu.
7. W przypadku stwierdzenia przez organizatora skrócenia trasy przez uczestnika (przebiegnięcie po innej trasie niż wyznaczona) uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
8. Organizator pozostawia do dyspozycji dyrektora biegu 30 numerów startowych od nr 1 do nr 10 dla sponsorów, zaproszonych gości oraz pacemakerów.
9. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedzialność za to biorą uczestnicy we własnym zakresie.
10. Obowiązuje limit czasu 30 min.; po jego upływie zostaje otwarty ruch drogowy, uczestnicy zobowiązani są do zejścia na chodnik i poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia.
13. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora.
14. Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się do komisji sędziowskiej w ciągu 1 godz. po zakończeniu zawodów po wpłaceniu wadium gotówką w wysokości 500 PLN u organizatora biegu w biurze zawodów znajdującym się w okolicy mety.
15. Każdy uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu. Miejsca parkingowe wskaże organizator.
16. Ze względów bezpieczeństwa w biegu nie przewiduje się udziału osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i wózkach inwalidzkich wszystkiego rodzaju oraz start z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking).
17. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
18. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu środków odurzających, nielegalnych substancji i napojów alkoholowych. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania ww. środków przed i w trakcie biegu.
19. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatora i służb porządkowych oraz przepisów PZLA.
20. Zabrania się poruszania po trasie biegu osobom trzecim.
21. Służby porządkowe biegu są upoważnione do zdjęcia z trasy uczestnika biegu, który przebywa na trasie biegu bez zamocowanego numeru startowego.
22. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora biegu.
23. Szczegółowych informacji udziela organizator.

 

Dyrektor biegu, Daniel Cicharski

 

 

 

Śrem, dn. … 06.2019 r.

 

ZGODA RODZICA (opiekuna prawnego)

…………………………………………………………..
imię i nazwisko zawodnika

….……………………………………………………….
data urodzenia zawodnika

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (osoby pozostającej pod moją opieką) w biegu „Szybka 2”, który odbędzie się w Śremie w dniu 16.06.2019, akceptuję postanowienia regulaminu biegu oraz nie będę wyciągał/-ała żadnych sankcji prawnych wobec Organizatorów. Ponadto oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka (osoby pozostającej pod moją opieką) w w/w zawodach oraz biorę za nie odpowiedzialność.

 

…………………………………………………………..
nr dowodu osobistego lub paszportu

….……………………………………………………….
data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna